میشود اینجا بنیشنم 2


می شود اینجا
گوشه ی همین گلیم کهنه بنیشنم
مسافرم
تازه از راه رسیده ام
پیشانی شکسته ام نشان می دهد
خسته ام نای ندارم
در راه مانده ام
من راه خونه خویش را گم کرده ام
کمک کنید
حقیقت و پیدا کنم
عجیب است . عجیب است
بعد از این همه سال تازه من گم شده ام
عجیباستعجیباستعجیباست.....................؟؟؟؟


دسته ها : حرفهای از تب
سه شنبه پنجم 6 1387
X